Macchiato

15.000

1 phần 120ml.

Làm 100% từ kem thực vật.