Trân châu trắng

10.000

Trân châu trắng giòn Đài Loan.